top of page

Všeobecné obchodní podmínky
pro nákup služeb na web www.neosviceni.cz

Provozovatel služeb nabízených prostřednictvím webu www.neosviceni.cz :

Mgr. Hripsime Zohrabyan
Čestice 98, Kostelec nad Orlicí, 517 41 IČO 03039153
Email: hripsime.zohrabyan@gmail.com Tel: +420 739 627 173

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

 

A

BcA. Veronika Komínová

Petříkov 23, Petříkov Praha-východ, 251 69 Email: kominovaveronika@gmail.com Tel.: +420 604 260 996

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

 

(dále také jen „Poskytovatelky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb poskytovatelek Mgr. Hripsime Zohrabyan a BcA. Veroniky Komínové, které jsou dále v textu těchto podmínek označované také jako „Poskytovatelky“, prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.neosviceni.cz nebo emailem uvedeném na webu Poskytovatelek.

 2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkami a zákazníkem, doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

 3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkami souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.

 2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

 4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

 5. Poskytovatelky poskytují své služby, a to zejména terapie (konzultace), (online) kurzy či živé setkávání v rozsahu, způsobem a za ceny uvedených v popisu u jednotlivých produktů na svých webových stránkách.

 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkami a jejich zákazníky vzniká potvrzením účasti na terapii (konzultaci), kurzu nebo živém setkání, která je Poskytovatelkami zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

 7. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelky v popisu zakupované služby stanoví.

 8. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

 9. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelkám provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

 10. Poskytovatelky bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky či po ústní dohodě, ve které zákazník vyjádřil svou objednávku, potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

 11. Poskytovatelky nejsou povinné přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelek, jim spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

 12. Poskytovatelky si vyhrazují právo, že služby a produkty, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

 1. Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

 2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.neosviceni.cz.

 3. Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

IV. Objednávání

 1. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

 2. Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.neosviceni.cz. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

 3. Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

 4. Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

 

V. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

 2. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.neosviceni.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

 3. V rámci akceptace objednávky (tj. přihlášení k semináři, koupě online kurzu) je uvedena cena služby a způsoby její úhrady (platba v hotovosti, platba kartou, bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti do 3 dnů od přijetí objednávky, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).

 4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelky zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak). Slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

 5. Poskytovatelky přijímají úhradu svých služeb v českých korunách.

VI. Další podmínky

VI.1 Storno podmínky

 

VI.1.1 Omluva z individuální osobní či online terapie (konzultace)

 1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či online terapie či konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.), a to formou telefonátu či emailové zprávy na mail hripsime.zohrabyan@gmail.com a zákazníkovi bude v takovém případě vrácena plná uhrazená částka.

 2. V případě, omluví-li se zákazník z osobní či online terapie či konzultace v čase 48 – 12 hodin před jejím konáním, rovněž formou telefonátu či emailové zprávy na mail hripsime.zohrabyan@gmail.com, vzniká Poskytovatelce nárok na úhradu storno poplatku ve výši 50% ceny terapie či konzultace

 3. V případě, omluví-li se zákazník z osobní či online terapie či konzultace v čase 12 a méně hodin před jejím začátkem, vzniká Poskytovatelce nárok na storno poplatek v plné výši ceny této terapie či konzultace

 4. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

VI.1.2 Omluva z živé skupinové akce

1. Pokud nastane u zákazníka okolnost, pro kterou se nebude moci účastnit objednaných a Poskytovatelkou organizovaných živých akcí (terapie, živá setkání, kruhy, přednášky apod.), jsou stanoveny tyto storno poplatky:

 • Zrušíte-li svou účast nejpozději 14 dní před konáním akce, vrátíme vám 100% zaplacené ceny.

 • Pokud účast zrušíte v době 13 až 7 dní před konáním akce, vrátíme vám 50% zaplacené ceny.

 • Při zrušení účasti 6 a méně dnů před konáním akce, nebude vám zaplacená plná cena nebo záloha vrácena.

 

2. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Zákazník je oprávněn na živou akci za sebe poslat vždy náhradní osobu, pokud se živé akce nemůže sám účastnit, pokud je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. Tato výměna je realizována bez poplatku navíc. V případě vyslání náhradníka nás prosím co nejdříve kontaktujte emailem nebo telefonicky.

VI.2. Možnost vyloučit Zákazníka z účasti na skupinové akci

Zákazník je povinen při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněné Zákazníka vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že Zákazník nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh workshopu, ostatní Zákazníky či lektora, anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Zákazníka z workshopu nemá Zákazník nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

VI.3. Souhlas s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů

Přihlášením na workshop a zaplacením zálohy nebo jeho plné ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na moji e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou na začátku VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

 

VII. Dodací podmínky

 

Online či osobní konzultace či živé akce budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

 

VII.1. Způsob dodání živých akcí

 

Zákazník má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatelé jsme oprávněné změnit jednostranně podmínky zákazníkem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumíme.

Odpovídáme i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkami. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo workshop zrušit. V takovém případě budeme všechny přihlášené účastníky včas informovat.

 

VII.2. Vzdělávací materiály a informace

 

Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Zákazníků. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Zákazník, Poskytovatelky i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu

získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

VII.3. Odpovědnost v průběhu živé akce nebo online konzultace

 

Zákazník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Zákazník bere na vědomí, že během akce a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Zákazníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.

VII.4. Dodací podmínky online produktů

 1. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.

 2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni.

 3. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.

 4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím na email hripsime.zohrabyan@gmail.com, abychom mohly provést nápravu.

 5. Digitální obsah (videokurz a ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

 6. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovatelkami zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou mu vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

 7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašlou Poskytovatelky zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny produktu.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Poskytovatelky jsou oprávněné od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či (online) produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi na email.

 2. V případě, že by služba nebo online produkt byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Zákazník jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci nebo produkt dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

 3. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

 4. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

VII. Reklamační podmínky pro nákup služeb a online produktů

 1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část či z obdobných technických důvodů na straně Poskytovatelky. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelek emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelky bezodkladně poskytnou bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

 2. V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na emailovou adresu: hripsime.zohrabyan@gmail.com.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelky neodpovídají za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník osobní, zdravotní, finanční či prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně Poskytovatelky neodpovídají za úspěch či výsledky při aplikaci svých služeb, pokud spočívají v okolnostech, které Poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit.

 2. Poskytovatelky jsou autorkami a vykonavatelkami autorských práv ke službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelek či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkami a Zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkami a Zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelek.

 3. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek mohou Poskytovatelky měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 4.10.2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.neosviceni.cz.

bottom of page