top of page

Co je kvantový skok

Kvantový skok je pojem z kvantové fyziky popisující kvantovou realitu. Mezi lidmi a běžnými "smrtelníky" je kvantový skok nejčastěji (pokud vůbec) spojován se schopností lidí změnit svou realitu rychle a radikálně. Tedy například pokud někdo žije v nedostatku a nechce se mu trmácet postupnou cestou rozvoje, použije zkratku - kvantový skok, a dostane se do stavu, kde v sobě nárazově přepíše svou vibraci, a tedy tak rezonuje s jinou (novou, chtěnou) zkušeností - v tomto případě s hojností, a tím si připoutá zákonem přitažlivosti události hojnosti do svého života.


To, co popisuji výše, je možné, a je to ukázka toho, na co se dá kvantový skok použít, nicméně mám obavu, že v mnoha pojetích (hlavně u horlivých amatérů bez řádné praxe a bdělého poznání fungování kvantového světa a svého bytí) dochází pak k tomu, že touha po kvantovém skoku je uskutečněna ze stínu ega a změna je vynucena silou a mocí a nikoliv přijetím v souladu se sebou a tím, co je. Což může přinést "výhru" v nějaké formě vynucené hojnosti (pakliže bych pokračovala v předešlém příkladu z nedostatku do hojnosti), ale vzhledem k fungování vesmíru a jeho udržování stability se tak může zároveň stát, že co bylo silou vytlačeno na jedné straně, způsobí disbalanci někde jinde. A je proto důležité, aby takové skoky vycházely z opravdové bezpodmínečné pozice. To je však jen můj názor a úhel. Proto níže v článku představím fungování kvantového světa odborně a podložím to vědeckým poznáním. Dále představím Svou cestu ke kvantovému skoku v článku Moje cesta ke kvantovému skoku, anebo projevená těhotenská deprese a Mou osobní zkušenost s kvantovým skokem.


Jaká je jednoduchá definice kvanta a kvantové reality?

K zodpovězení této otázky použiji výklad doktora Joe Dispenzy, neurologa a neurovědce, který se zabývá souvztažností mezi fyzickým tělem a hmotou, tak jak ji známe, a funkcemi energií a našich možností na působení a tvoření reality.

Joe Dispenza vysvětluje: "Kvantová fyzika říká, že mysl a hmota jsou tak úzce spojeny, že je nemožné je odpojit ve dvojí. Že hmota má mysl a mysl je hmota. Svět, ve kterém žijeme dle Newtonské fyziky, je svět (fyzika) předvídatelnosti. Uvádí příklad Newtonské fyziky: Můžeme chtít na měsíc vystřelit raketu. K tomu potřebujeme znát vzdálenost, rychlost, a protože dokážeme vyřešit všechny tyto elementy, mohli bychom říct, že touto Newtonskou fyzikou můžeme předvídat, jak a kam raketu míříme, kam ji chceme směrovat. Můžeme předvídat, jak dlouho to bude trvat. Avšak kvantový model reality je o nepředvídatelnosti. Je o místě plném nejistot. Takže v kvantové fyzice, jakmile začali studovat nejmenší částice v atomech (jako elektrony a photony), vědci očekávali, že se tyto částice budou chovat jako planety rotující kolem Slunce - předvídatelně. Ale ony ne. Ony reagovaly na mysl.

Probíhalo to tak, že kvantový fyzik se rozhodl elektron měřit a přistoupil k němu a šel měřit. Elektron vychází z vlny/úrovně možností/potencialit, takže vlivem fyzikovy pozornosti (mysli) všechna ta energie elektronu kolabuje a smrští se do pozorované částice (elektron se z energie zhmotní do částice) - tomu se říká kolaps vlnové funkce. Jakmile se fyzik otočí, nadále částici a elektronu nevěnuje pozornost, nedívá se na něj, elektron se bez fyzikovy pozornosti navrátí zpět do energie, do vlny možností. Takže fyzici po celém světě zjistili, že mysl ovládá hmotu svou pozorností. Jedná se o efekt pozorovatele." Joe Dispenza dále odkazuje na diskuze s jeho přáteli kvantovými fyziky, kteří říkají, že ano, mysl pozorovatele ovlivňuje chování částic. Ale jen v malém měřítku. Načež Dispenza nastolí úvahu - co když to není o tom, že by schopnost člověka byla omezena na malé výsledky, ale co když jsme jen prozatím chabými pozorovateli, a tudíž zatím větší výsledky ovlivnit nedokážeme? A tak začal zkoumat a cvičit svou mysl na pozornost na větší celky a větší výsledky. A objevoval zákonitosti této energetické výměny. Vysvětluje, že pokud žijete každý den stejně, máte svůj stereotyp a opakujete svou činnost předvídatelně, žijete tak v rámci Newtonské fyziky předvídatelným životem a tvoříte si neměnnou realitu, předvídatelnou realitu. Skládáte stejné možnosti do stejné reality.


Je nutné naučit se vnímat přítomný okamžik. Protože kvantová fyzika se nachází v přítomném momentu. Ale mozek většiny lidí je orientovaný na předvídání budoucnosti na základě své minulosti. A tak chtějí-li něco změnit, ale vycházejí ze známého, tak opakují stejné návyky a staví změnu na starém, což žádnou změnu nemůže přinést.

Změna vyžaduje trénink a praxi. Je nutné poodstoupit ze své běžné každodenní reality a naučit se vnímat přítomný moment a naučit se měnit své přístupy, zvyky, myšlenky a chování. Kvantový model reality, pakliže jste opravdu v přítomném okamžiku, zapomene své dosavadní omezující škatulky. Odstoupíte od věnování pozornosti vašemu tělu, vašemu okolnímu prostředí a času. Stanete se ničím, nikým, nikde a v bezčasí. Stanete se samotnou myšlenkou. Pokud chcete změnit ve svém životě, musíte se stát nejdříve tou myšlenkou, která je základem pro takovou realitu. Musíte se nejdříve stát energií takové reality. Takoví lidé pak dokážou rozšířit elektromagnetické pole jejich těla (je to změřeno) do vzdálenosti až 9 metrů. V tu chvíli jsou více energií, než hmotou. Jsou více vlněními, než částicemi. Takto mohou vyvinout účinnější vliv na realitu.


Otevírání srdce jakožto vědecká forma kvantového působení

Joe Dispenza přirovnává vliv otevírání srdce k házení oblázků do vody (jako metaforu k našemu působení a vysílání signálů do kvantového pole). "Vhozením oblázku do vody vytvoříte vlnky. Při vhození většího kamene vytvoříte větší vlny. Pokud jste schopni udržet tento stav (vhazujete stejné kameny a tvoříte stejné vlny), vysíláte tak charakteristické vlny do kvantového pole. Tyto emoce (vlny, z anglického e-motion, motion = pohyb) jsou magnetickým nábojem. A váš záměr (myšlenka) je informací, která se nese na těchto vašich vlnách, a je to tedy informace, kterou vysíláte. A pokud zkombinujete jasný záměr s povznesenými emocemi, začnete vytvářet zřetelný efekt na hmotu."


Zákon přitažlivosti do důsledku

Naše negativní zkušenosti nejsou trestem za naše hříchy. My jsme trestáni našimi hříchy - těmi je náš postoj, náš přístup, náš způsob myšlení a naše sebe-prožívání. Takže když se přimějete vzdát se viny, studu (hanby) a vlastní hodnoty (nutnosti zasloužit se o něco) a naučíte se, jak otevírat svá srdce a vytvořit koherentní vlny v jejich mozku a srdci, začnou vytvářet zázraky. (Joe Dispenza, 2020) Jak být v kontaktu se sebou rozebírám v článku Jak být v kontaktu s emocemi a stát se svobodným tvůrcem. V interaktivní workshopu s vámi zavedu některé metody a postupy do praxe a představím vás Terapii dovolením, která odbourává rezistenci, vede k uvolnění zatvrzelých návyků a přijetí uchopitelnou a srozumitelnou přívětivou formou.


Jak takový kvantový skok probíhá

Obecná definice kvantového skoku říká: "Definition of quantum jump = an abrupt transition (as of an electron, an atom, or a molecule) from one discrete energy state to another." Tedy že kvantový skok je náhlý přechod (elektronu, atomu nebo molekuly) z jedné oddělené energetické pozice do jiné. Odborná wikipedie doplňuje: "When the system absorbs energy, there is a transition to a higher energy level (excitation), when the system loses energy, there is a transition to a lower energy level." - Pakliže systém absorbuje energii, dojde k přechodu na vyšší energetickou hladinu (excitace), pakliže systém ztratí energii, dojde k přechodu na nižší energetickou úroveň (hladinu). Jako první toto popsal Niels Henrik David Bohr. Ráda bych nás přenesla do rozhovoru s Abraham - Hicks (v rozhovoru zde), kde je fungování kvantového skoku trefně pojato takto:


Dotazující: "Když se řekne kvantový skok, představím si někoho, kdo vydělává třeba… 40 tisíc dolarů a pak najednou vydělá 10 milionů dolarů." Abraham - Hicks reaguje: "Je to možné, ale musíte ten skok prvně udělat vibračně. Musíte se cítit bohatý, než k tomu může dojít. ... Každé téma má dva konce. Někdy si myslíte, že se zaměřujete na bohatství, ale ve skutečnosti se zaměřujete na jeho nedostatek."

A právě v závěru Abrahamovy odpovědi shledávám tu past nepřipraveného člověka. Pokud nejedná vědomě, může si tvořit iluzorní představu o tom, že se soustředí na bohatství a hojnost, zatímco ve skrytu jeho jednání je úzkost z nedostatku a potřeba svou situaci měnit násilně. Může tak dojít k velkým komplikacím.Abraham - Hiks dále krásně vysvětluje:

"Kvantovým skokem je myšlena rychlá změna, ale taková změna se nemůže stát, pokud nejprve nedojde k emoční změně. A emoční změna je ukazatelem vibrační změny."

O přístupu k emocím se vyjadřuji v článku Jak být v kontaktu s emocemi a stát se svobodným tvůrcem. Vysvětluji, proč je zásadní s emocemi spolupracovat, a že jsou naším kompasem k naší pravdě a cestě ke svobodě, pakliže je přijímáme a naučíme se s nimi zacházet v neutralitě (bezpodmínečně), skrze ryzí prožitek a dovolení (přijetí). V době, kdy jsem objevovala svou cestu k emocím a dostala jsem se k vytvoření metody Uvolnění dovolením, jsem ještě netušila, že tím nevědomky mířím k vlastní zkušenosti kvantového skoku, který nastal přirozeně skrze mé odevzdání procesu sebepoznání. Co mému kvantovému skoku předcházelo, popisuji v následujícím článku "Moje cesta ke kvantovému skoku, anebo projevená těhotenská deprese" (odkaz po zveřejnění doplním), a navazuji dalšími dvěma články, ve kterých sdílím svou osobní zkušenost přímo se skokem. Jak to probíhalo, co jsem cítila a vnímala a jak změnil můj život. (Odkazy doplním po zveřejnění). Nyní však zpět k teorii. S Metodou dovolení zájemce seznamuji v navazujícím workshopu na "V kontaktu s emocemi" a nebo je možné se u mě objednat na výukový modul o délce 4-7 online/osobních setkání, v nichž Vás naučím aplikovat jednotlivé postupy přímo na události Vašeho života a postupně bude docházet k odblokování s vámi a posléze budete mít nástroje ve svých rukou. Pro objednání navštivte mou FB stránku Dovolení s Karolinou nebo mi napište rovnou na e-mail nebo na whatsapp.


Proč přirozenost u kvantového skoku


Jak Joe Dispenza výše popsal, že ke změně na kvantové úrovni je nutné mít jasný záměr v kombinaci s otevřeným srdcem. Co to ale znamená? Jak rozeznat přirozenost v přístupu ke kvantovému skoku? Joe několikrát apeloval na nutnost tréninku mysli. Přeneseně to znamená malé krůčky, ke kterým dochází přirozeně v naší každodennosti, trénujeme-li naši mysli právě k tomu, abychom byli schopní vnímat své myšlenky, své pocity, své stavy, své opravdové touhy a potřeby. Vnímat svou pravdu a realitu. Jsme-li schopní z toho vyvodit a rozpoznat jasné a čisté úmysly, stane se z nich náš záměr. Záměr vycházející z nás. Záměr tvořený v souladu s naší přítomností. Otevřené srdce znamená, že jsme bdělí, otevření a nestrnulí.

Vysvětlím z jiného úhlu opět slovy Abraham - Hiks:

"Kvantové skoky jsou nepohodlné. Uděláte ho tak, že vydržíte více negativních emocí, než co je pro vás přirozené, dokud to už nevydržíte a pak uděláte velkou změnu.

Kvantové skoky jsou přeceněné a nedoporučujeme je. Nemusíte udělat kvantový skok, jen postupné, pohodlné skoky."


Mezi další známé případy kvantového skoku jsou klinické smrti či stav kómatu. Existuje mnoho svědectví osob, které takový stav zažily a je pro ně velmi běžné právě to, že po oné "zkušenosti v jiné dimenzi" již nejsou schopni a ani nechtějí vracet se ke starým zvykům a způsobu života. Nachází nové významy, nová spojení, nový smysl. A staré struktury úvah již neaktivují.


Malé krůčky jsou přesně to, co ke skoku dovedlo mě. Jednoho dne jsem totiž pochopila, že pokud člověk chce udělat ve svém životě změny proto, že mu něco vadí, může se stát, že do takového procesu jde z pozice oběti, rezistence, zloby či potlačení, a v takovou chvíli si nemusí uvědomit, že je vibračně naladěný právě na těchto destruktivních frekvencích, a tudíž cokoliv pak zamýšlí z takové pozice tvořit, expanduje v rámci těchto negativních energií, protože to jsou ty vlny, které vysílá a posiluje. A tudíž, jak bylo popsáno výše, dojde ke snížení energetické úrovně namísto navýšení. A tak se dostane do ještě nižších vibrací a ocitne se v náročnější pozici strachu, úzkosti a tlaku. Dokud nedojde k tomu, že se otevře pokorně pravdě a bděle přistoupí k realitě své existence. Jak jsem já pracovala se svým strachem a rezistencí vůči nechtěným událostem a směřování mého života? Pokračuj zde na Moje cesta ke kvantovému skoku, anebo projevená těhotenská deprese. Nebo k Seznámení se sebenenávistí pojednávající o destruktivním životním nastavení, které lze otočit ve svůj prospěch tímto způsobem, pochopíme-li, co se pod tím v nás skrývá. :)


Comments


bottom of page